Back to Top

Här är de senast avslutade projekten.

Projekt: Bildande av fiskeområde.
river-fish-1164953_1280
Projektägare: Leader Kustlinjen

Kontaktperson: Jan Svensson
Projekttid: 2009-05-26 – 2009-12-31
Projektbeskrivning: Inventera områdets intressenter för bildandet av ett fiskeområde . Mobilisering av arbetsgrupp . Ta fram åtgärdslista för områdets utveckling inom fiskerinäringen . Målet är att få fram tillräckligt med underlag för att en ansökan till Fiskeriverket skall kunna genomföras.
2010-03-19 beslutade Fiskeriverket bevilja ansökan till Leader Kustlinjen om möjligheten att arbeta vidare i fas 2 , utvecklingsstrategin för fiskeområdet i enlighet med det operativa programmet.

Projekt: Skärgårdsmuseet
boat-1344935_1920
Föreningen Skärgårdsmuseet i gamla Oxelösund ämnar upprätta en sjöbod. Byggnaden är tänkt att användas för vinterförvaring av båtar. Detta är en åtgärd att kunna bevara ett kulturarv samt bedriva museiverksamhet.
Projekttid: 2008-03-28-2010-12-31.
Kontaktperson: Rolf Dhal
Föreningen Skärgårdsmuseet i Gamla Oxelösund är en ideell förening som arbetar lokalt och regionalt med kunskap om Sörmlandskustens liv genom historien.
Föreningen har fått ett antal skärgårdsbåtar som behöver förvaring. Föreningen har sex båtar de flesta från 1800-talet en av dessa är en lotsbåt. Under sommartid håller föreningen museet öppet tisdag-söndag med hjälp av föreningsmedlemmar samt stöd från arbetsförmedlingen. Under vintern har föreningen förvarat delar av de gamla båtarna i en bod som ej längre är tillgänglig. Därför har medel sökts för ett upprätta en egen sjöbod.
I en nyligen fastställd byggnadsplan har föreningen av kommunen fått ett område avsatt för till museiverksamhet på kajen i gamla Oxelösund. Byggnaden är tänkt att användas för vinterförvaring av föreningens båtar och sommartid för visning av de båtar som inte sjösatts.
Träbåtar som förvaras på land utomhus spricker sönder och blir efter några år förstörda och obrukbara. Detta är en åtgärd för att kunna bevara ett kulturarv och visa upp båtar nu och för kommande generationer. Yttrande från Kultur och fritidskontoret i Oxelösunds kommun samt Länsmuseet stärker de åtgärder föreningen har för avsikt för.